Exterior San Miguel de Escalada

Exterior San Miguel de Escalada
Làmina nºXXXIX dins Iglesias Mozárabes, arte español de los siglos IX a XI.

lunes, 13 de mayo de 2013

5-.La llum i l'ornamentació

5.1-.La llum:
San Miguel il·lumina la seva nau central amb finestres situades a la part superior dels murs, les laterals no en tenen per tant la llum els hi prové de la nau central, quedant reflexada als murs d’aquestes. Aquest reflex es produïa per el vessament de les finestres cap a l’interior, obtenint així més llum amb la mínima obertura. A les finestres hi havia lloses calades de marbre i pissarra, tot i que s’ha perdut una gran part, també hi hauria la possibilitat de que haguessin tengut lloses d’àgata o qualque altre material translúcid.No eren finestres per mirar a l’exterior, la seva altura tampoc ho permetia, tenien una funció cultual. Es cercava provocar un clima concret, dotant l’espai de contrasts de llums i ombres per donar una atmosfera fantàstica per la litúrgia i el culte.Aquesta metafísica de la llum feia entrar als monjos en un ambient distint; es projectaven columnes i capitells enterra, el sacerdot i l’altar estava il·luminat directament pel “testero” creant efectes coviformes en general està relacionat amb un concepte filosòfic-teològic.Una altre funció que anava subjecte a la morfologia d’aquestes finestres, de caràcter no litúrgic, era l’ús de la llum per saber les hores, ja que gràcies a la longitud de l’ombra del monjo que es projectava mitjançant la llum de la finestra sabia en quin moment del dia es trobava.

Bibliografia:

 FERNÁNDEZ ARENAS.J. La arquitectura mozárabe. Polígrafa, Barcelona. Pàgs. 200,201, 204-210, 211,214.
5.2-.Ornamentació:
És un àmbit encara poc estudiat però pareix probable que les arquitectures mossàrabs estassin decorades amb pintura tant interiorment com exteriorment. Escalada té la coberta de fusta pintada però és una intervenció del segle XV.

Els temes de l’escultura en relleu que trobam sols eren vegetals i animals, ja que des del Concili d’Elvira el 306 es va prohibir la representació d’imatges figuratives degut a la controvèrsia respecte a la idolatria.
Tenim molta abundància de capitells escultòrics amb motius vegetals tant als del pòrtic, els que fan de mainell a les finestres i els de les columnes interiors de la nau. Els capitells de les columnes de l'interior de la nau tenen una decoració molt senzilla amb fulles, en canvi els capitells del pòrtic presenten uns relleus i una talla molt més acurada, les seves formes amb fulles i volutes recorda als capitells composts de l'Antiguitat.
A l’interior de l’església es conserven 22 capitells, mentre que a l’exterior 15, un d’ells està situat a una finestra geminada que es situa en el lateral del pòrtic de l’entrada en el pòrtic en contem 13.Tots els capitells són de marbre, presenten un collarí en la base i han estat fets amb un tipus de talla a bisell Bastant metàl·lica que ens fa pensar en unes dades post-visigodes.En els capitells interiors predominen superfícies llises a diferencia del que succeeix en els capitells exteriors que presenten una gran varietat de models. Aquest fet ha duit a pensar a Domínguez Perela que els capitells no responen a un únic moment constructiu. Molts dels capitells de l’interior comparteixen una estructura molta semblant formada per una o dues corones de fulles llises i una zona superior trapezoïdal que recorda a models bizantins.


Els capitells del pòrtic són similars entre si, deriven de produccions corínties canòniques romanes i presenten una talla a bisell molt depurada amb trepacions puntuals. Alguns autors diuen que podrien ser posteriors als de l’església degut a les diferències que presenten en la disposició dels folíols de les fulles d’acant.

Podem dividir els capitells en dos grups, aquells situats a l'interior que es relacionen clarament amb produccions italianes del s. VIII-IX dC i aquells situats en el pòrtic que, i malgrat presentar algunes similituds amb capitells coptes d'Egipte, podem relacionar amb les produccions llombardes del s. VIII-IX dC.
 També es poden observar relleus en els carcanyols dels arcs, un dels més rics té com a motius ornamentals fulles i altres elements vegetals, a més dels ocells que picotegen fruita ( representació simbòlica de les ànimes) en l'ampit del presbiteri; algun dels timpans també presenten relleus amb trenes i motius ornamentals. Aquests mateixos motius es troben a cancells, cornises i frisos. També els capcers contenen gelosies. Hi ha que dir també que algunes de les inscripcions es troben emmarcades en sanefes trençades i de formes geomètriques, un bon exemple són les lloses de consagracions dels altars.
Es sap que a tots els temples mossàrabs hi havia una creu penjant del sostre sobre l’altar, avui a Escalada desapareguda.     
     
    

Ornamentacions en relleu del monestir.
La resta:  
La arquitectura mozárabe.Cal dedicar una menció especial al Beat de San Miguel de la Escalada. Un Beat és un manuscrit on les miniatures i el text fan esment del Comentari de l’Apocalipsi que va escriure Beato de Liébana (d’aquí el seu nom). Conté  89 il·lustracions (280x380 mm) i actualment s troba a la Pierpont Morgan Library de Nova York. És un manuscrit important per diverses raons; en primer lloc perquè va ser realitzat per l’il·luminador Magio, considerat un dels millors del segle X, i pertany a la producció més genuïna que va desenvolupar entre els anys 60 i 70 d’aquest segle. I també perquè els dels més vells conservats datant del 962,només superat per el més vell, el de San Millán de Cogolla (930), i el d’Escorial (950 -955).
S’ha introduït aquest fragment perquè es podria formular com hipòtesis que les restes de pintura mural que queden a la torre on estava el scriptorium d’Escalada poguessin estar inspirades en el manuscrit del Beat que va comanar el monestir.
Escalada també presenta el sostre pla de fusta de les naus totalment pintat però es sap que és una obra no feta en el segle X.Bibliografia: 

ARENAS FERNÁNDEZ.J. La arquitectura mozárabe. Polígrafa, Barcelona. Pàgs. 194-196-198-200.
DOMINGO MAGAÑA, J. Capitells tardorromans i altmedievals d’Hispania. Patrizio Pensabene
Eva Subías Pascual.  Universitat Rovira i Virgili, Departament d’història, història de l’art i geografía (2006). 
 MENTRÉ, M. El estilo mozárabeEncuentro (1994), Madrid. Pàg.28-29.
STIERLIN,H. Los Beatos de Liébana y el arte mozárabe. Nacional (1983), Madrid. Pàg. 57, 165-166.Joana Mª Sánchez CunillNo hay comentarios:

Publicar un comentario